مهندسی عمران- صنایع
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
131316 مهندسي عمران ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131323 مهندسي نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131312 مهندسي عمران- نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131112 مهندسی مديريت اجرايي  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131212 مهندسی مديريت پروژه ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131421 ایمنی صنعتی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131412 مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
112215 مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 86 الی 91) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
اصلاحیه 1401/11/11
جدول تطبیق
112211 مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
اصلاحیه 1401/11/11
جدول تطبیق

بيشتر