مهندسی نفت - مواد و متالوژی
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ----------- جدول تطبیق
131725 مهندسي نفت (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس صنايع نفت
طراحي فرايند هاي صنايع نفت
صنايع نفت
طراحي فرايند هاي صنايع نفت
جدول تطبیق
131712 مهندسي نفت- صنايع نفت(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131720 مهندسي نفت- طراحي فرايند هاي صنايع نفت
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132111 مهندسي مواد و متالورژي(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131516 مهندسي متالورژي صنعتي (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر