مهندسی راه آهن- خودرو- هوافضا
1401/5/13 پنجشنبه
بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
132014 مهندسی بهره برداری راه آهن (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول  منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132013 مهندسي راه آهن (مخصوص ورودیهای 95 تا 1401) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132010 مهندسي راه آهن- خط و سازه هاي ريلي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132011 مهندسي راه آهن- بهره برداري (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132012 مهندسي راه آهن– جريه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131512 مهندسي خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131514 مهندسي هوا فضا- هوا فضا ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر