مهندسی برق
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
131917 مهندسي برق (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) ليست ارائه دروس قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
بیوالکتریک
سیستم های دیجیتال
قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
بیوالکتریک
سیستم های دیجیتال
جدول تطبیق
مهندسي برق (مخصوص ورودیهای 95 تا 1401) ليست ارائه دروس قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
الکترونیک
جدول تطبیق
131910 مهندسي برق- قدرت (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- قدرت(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131912 مهندسي برق- كنترل  (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- كنترل  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131913 مهندسي برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131914 مهندسي برق- الكترونيك (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- الكترونيك (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131911 مهندسي برق-مهندسي پزشكي(بيوالكترونيك)(مخصوص ورودیهای 90 الی 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر