مهندسی کامپیوتر
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
132217 مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132210 مهندسي كامپيوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
151113 مهندسي كامپيوتر نرم افزار (مخصوص وروديهاي 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111510 مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) (مخصوص ورودیهای 86 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
151115 مهندسي كامپيوتر(سخت افزار) (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132211 مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری
(مخصوص ورودیهای 93 و 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132213 مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
151112 مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص وروديهاي 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111512 مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
151116 مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي رباتيك  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132212 مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن(مخصوص ورودیهای 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر