مدیریت
1400/5/23 شنبه
دانشکده مديريت سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121891 مدیریت مالی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121892 مدیریت فرهنگی -هنری ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121894 هتلداری ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121893 مدیریت کسب و کارهای کوچک ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121886 مديريت بیمه ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121880 مدیریت امور بانکی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121883 مدیریت امورگمرکی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121832 جهانگردي (فقط مخصوص ورودیهای 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
123911 مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 86 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121843 مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121810 مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
123411 مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121845 مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
جدول تطبيق
مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
123811 مديريت صنعتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121820 مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
جدول تطبيق
مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
123511 مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم