حسابداری و اقتصاد
1400/5/23 شنبه
دانشکده مديريت سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121413 حسابداري (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
حسابداري (مخصوص ورودیهای 86 تا 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121410 حسابداري (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
122133 اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122126 علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122113 علوم اقتصاد (نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
122110 علوم اقتصاد (اقتصاد نظری) (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم