الهیات و معارف اسلامی
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم انسانی سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122018 علوم قرآن و حديث (مخصوص ورودیهای 98 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم قرآن و حديث (مخصوص ورودیهای 95 تا 98) ليست ارائه دروس مطالعات حدیث

مطالعات قرآن
مطالعات حدیث

مطالعات قرآن
122019 اديان و عرفان (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122021 تاریخ تمدن ملل اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122022 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 99 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 98) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 تا 98) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122023 فلسفه و كلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 98 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
فلسفه و كلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 تا 98) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122059 الهيات – گرايش اديان و عرفان (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122060 الهيات گرايش تاريخ فرهنگ تمدن اسلامي (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122061 الهيات گرايش علوم قرآن حديث (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122062 الهيات گرايش فلسفه كلام (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122063 الهيات گرايش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- رشته های کارشناسی ناپیوسته ليست ارائه دروس وضعيت منابع وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته) ليست ارائه دروس --------------- --------------- جدول تطبيق
122074 آموزش ديني عربي ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم ------------
122015 تربيت معلم قرآن كريم ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم ---------------

بيشتر