زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم انسانی سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته های کاشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------------- لیست دروس عمومی (کارشناسی) ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121320 زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 92 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 91 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
123014 زبان ادبيات عربی (مخصوص وروديهاي 90 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
123011 زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر