روانشناسی- مشاوره- علم اطلاعات و دانش شناسی
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------ لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
121728 روانشناسي (مخصوص وروديهاي 93 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121723 روانشناسي گرایش روانشناسي عمومي (مخصوص وروديهاي 86 تا 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121710 روانشناسي گرایش روانشناسي عمومي(مخصوص وروديهاي 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121717 مشاوره (مخصوص وروديهاي 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
121173 راهنمايي و مشاوره (مخصوص وروديهاي 95 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122420 علم اطلاعات ودانش شناسی (مخصوص وروديهاي 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
171215 علم اطلاعات ودانش شناسی (مخصوص وروديهاي 89 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122420 علم اطلاعات ودانش شناسی (مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق