علوم تربیتی
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال اول جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- جدول تطبيق
121130 علوم تربيتي (مخصوص وروديهاي 95 و بعد) ليست ارائه دروس پيش دبستاني و دبستاني

مديريت برنامه ريزي آموزشي

تکنولوژی آموزشی

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش
جدول تطبيق
121172 علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي
(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121120 علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي
(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
121171 علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني
(مخصوص وروديهاي 86 تا 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121110 علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني
(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
کد رشته رشته های کارشناسی ناپیوسته ليست ارائه دروس وضعيت منابع جدول تطبيق
------ لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- جدول تطبيق
121142 آموزش وپرورش ابتدايي ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121177 امور تربيتي ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121176 آموزش حرفه وفن ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق