علوم اجتماعی- مطالعات خانواده
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم اجتماعي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122225 مطالعات خانواده ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122224 جامعه شناسی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122222 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122215 پژوهشگري اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122230 علوم اجتماعي(پژوهشگري علوم اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122216 تعاون و رفاه اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122220 علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122219 مددكاري اجتماعي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122258 علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122259 علوم اجتماعي(برنامه ريزي اجتماعي و رفاه) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122218 روزنامه نگاري(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122260 علوم ارتباطات اجتماعي– گرايش روزنامه نگاري(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122217 روابط عمومي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122261 علوم ارتباطات اجتماعي– گرايش روابط عمومي(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق