شیمی- فیزیک
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- ------------- جدول تطبيق
111440 شيمي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس
(اصلاحیه 1400/8/11)
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
شيمي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111420 شيمي (محض) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس
(اصلاحیه 1400/8/11)
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
شيمي (محض) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111331 فيزيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس
ماده چگال

هسته ای

هواشناسی

اتمی و مولکولی

ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک
ماده چگال

هسته ای

هواشناسی

اتمی و مولکولی

ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک
جدول تطبيق
111320 فيزيك (هسته اي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111337 فيزيك (اتمي و مولكولي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111338 فيزيك (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم