ریاضی- آمار و علوم کامپیوتر
1400/5/23 شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------ لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
111715 آمار و سنجش آموزش ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111710 آمار (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111713 آمار و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111132 رياضيات و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
111120 رياضي( محض) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111130 رياضي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111910 علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 89 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
151114 علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 86 تا 88 ) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
------- رشته های کارشناسی ناپیوسته ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------ لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
111131 آموزش رياضي ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق