مهندسی معماری و شهرسازی
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181310 مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شهرسازی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
181410 مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای90 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
112010 مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم