هنرهای اسلامی و صناعی
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
----- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181032 هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس هنر و صنایع فلز
نگارگری
هنر و صنایع چوب
هنر و صنایع فلز
نگارگری
هنر و صنایع چوب
جدول تطبیق
181012 هنر اسلامی گرایش سفال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181013 هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181014 هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181015 هنر اسلامی گرایش شیشه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181016 هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 90 تا 95) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
171214 هنراسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
181033 هنرهای صناعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس سفال
منبت و معرق
سفال
منبت و معرق
جدول تطبیق
181017 هنرهای صناعی گرایش آبگینه(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181018 هنرهای صناعی-گرایش سفال(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181019 هنرهای صناعی گرایش فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181020 هنرهای صناعی-گرایش کاشی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181021 هنرهای صناعی گرایش منبت ومعرق(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181022 هنرهای صناعی-گرایش نساجی سنتی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)
لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق