فرش -نقاشی-مرمت بناهای تاریخی
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
-------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181010 فرش(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس طراحی فرش
بافت و مرمت فرش
طراحی فرش
بافت و مرمت فرش
جدول تطبیق
181023 فرش- گرایش طراحی فرش(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181024 فرش- گرایش بافت و مرمت فرش(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181213 نقاشی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181212 نقاشی گرایش نقاشی عمومی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181510 مرمت بناهای تاریخی لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق