علوم و صنایع غذایی - شیلات- زارعت- ژنتیک گیاهی
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
141119 علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 98 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 93 تا 98) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
141132 مهندسي كشاورزي- علوم وصنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141142 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141141 علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141135 مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141131 مهندسي شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان(مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
141138 مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (فقط مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141133 مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم