مهندسی شیمی و پلیمر
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
131715 مهندسي شيمي (مخصوص ورودیهای 93 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131710 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131713 مهندسي شيمي گرايش صنايع پالايش،پتروشيمي وگاز
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131724 مهندسي پليمر (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) ليست ارائه دروس صنايع پليمر
تكنولوژي علوم رنگ
صنايع پليمر
تكنولوژي علوم رنگ
جدول تطبیق
131714 مهندسي پليمر– صنايع پليمر (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131716 مهندسي پليمر– تكنولوژي علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق