مهندسی راه آهن- خودرو و هوافضا
1400/5/23 شنبه
بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
132013 مهندسي راه آهن (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132010 مهندسي راه آهن- خط و سازه هاي ريلي
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132011 مهندسي راه آهن- بهره برداري (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132012 مهندسي راه آهن– جريه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131512 مهندسي خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131514 مهندسي هوا فضا- هوا فضا ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق