مهندسی مکانیک - پزشکی
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------- جدول تطبیق
131813 مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس بيومتريال
باليني
بيوالکتریک
بيومتريال
باليني
بيوالکتریک
جدول تطبیق
مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131810 مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131811 مهندسي پزشكي گرايش باليني (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131812 مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131517 مهندسي مكانيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس حرارت و سیالات
ساخت و تولید
جامدات
خودرو
حرارت و سیالات
ساخت و تولید
جامدات
خودرو
جدول تطبیقجدول تطبیق
131510 مهندسي مكانيك گرايش حرارت وسيالات (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
131513 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
131515 مهندسي مكانيك گرايش جامدات(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر