مهندسی برق
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ ------------------ جدول تطبیق
131917 مهندسي برق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) ليست ارائه دروس قدرت

کنترل

مخابرات

الکترونیک
قدرت

کنترل

مخابرات

الکترونیک
جدول تطبیق
131910 مهندسي برق- قدرت (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- قدرت(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131912 مهندسي برق- كنترل  (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- كنترل  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131913 مهندسي برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131914 مهندسي برق- الكترونيك (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسي برق- الكترونيك (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131911 مهندسي برق-مهندسي پزشكي(بيوالكترونيك)(مخصوص ورودیهای 90 الی 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق