برنامه دروس رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 1400-1399
1399/6/1 شنبه

بخش فنی مهندسی

بخش هنر و معماری

بخش علوم کشاورزی

بخش علوم پایه

بخش علوم تربیتی و روانشناسی

بخش علوم اجتماعی

بخش ادبیات و زبانهای خارجه

بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری

بخش الهیات و علوم اسلامی

مهندسی برق

صنایع دستی- ارتباط تصویری- عکاسی

اقتصاد کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی

ریاضی و آمار

علوم تربیتی

جغرافیا

زبان ادبیات فارسی و زبان ادبیات عربی

حسابداری و اقتصاد

حقوق

مهندسی مکانیک - پزشکی

فرش -نقاشی-مرمت بناهای تاریخی

علوم کشاورزی- علوم دامی- ماشینهای کشاورزی

علوم کامپیوتر

روانشناسی- مشاوره- علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم اجتماعی

زبان انگلیسی

مدیریت - گردشگری

الهیات و معارف اسلامی

مهندسی عمران- اجرایی –پروژه و صنایع

کتابت و نگارگری- طراحی پارچه و لباس

علوم و صنایع غذایی - شیلات-  زارعت- ژنتیک گیاهی

شیمی و فیزیک

تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم سیاسی و تاریخ

 

مهندسی راه آهن- خودرو و هوافضا

هنرهای اسلامی و صناعی

مهندسی آب - منابع طبیعی - آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست

زمین شناسی و زیست شناسی -آموزش علوم تجربی

 

مهندسی نفت و متالوژی

مهندسی معماری و شهر سازی

مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات - رباتیک

 

مهندسی شیمی و پلیمر