الهيات
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي الهيات و علوم اسلامي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 -----------

جدول تطبيق

122018

علوم قرآن و حديث (مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

علوم قرآن و حديث (مخصوص ورودیهای 95 تا 98)

ليست ارائه دروس

مطالعات حدیث

 

مطالعات قرآن

مطالعات حدیث

 مطالعات قرآن

122019

اديان و عرفان (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122021

تاریخ تمدن ملل اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منایع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122022

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 تا 98)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122023

فلسفه و كلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

فلسفه و كلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 تا 98)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

122059

الهيات – گرايش اديان و عرفان (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

122060

الهيات گرايش تاريخ فرهنگ تمدن اسلامي (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122061

الهيات گرايش علوم قرآن حديث (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122062

الهيات گرايش فلسفه كلام (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122063

الهيات گرايش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

ليست ارائه دروس

---------------

 --------------

جدول تطبيق

122074

آموزش ديني عربي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

------------

122015

تربيت معلم قرآن كريم

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

---------------

بيشتر