زبان ادبيات عربی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته های کاشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

ليست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبيق

123014

زبان ادبيات عربی (مخصوص وروديهاي 90 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

123011

زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر