حسابداري
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبيق


121413

 

حسابداري (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

حسابداري (مخصوص ورودیهای 86 تا 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121410

حسابداري (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

بيشتر