اقتصاد
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبيق

122133

اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122126

علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

122113

علوم اقتصاد (نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

122110

علوم اقتصاد (اقتصاد نظری)(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر