ترویج وآموزش کشاورزی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبيق

141145

ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 96و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141139

ترویج و آموزش کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141134

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودیهای 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

141130

مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي گرايش زراعت

(مخصوص ورودیهای 93 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

بيشتر