مهندسی صنایع غذایی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

---------------- 

جدول تطبيق

141119

علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 93 تا 98)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

141132

مهندسي كشاورزي- علوم وصنايع غذايي(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

بيشتر