مهندسي شيلات و زراعت
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبيق

141142

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

141141

علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

141135

مهندسي شيلات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

141131

مهندسي شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان(مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

141138

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

141133

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر