ارتباط تصویری و عکاسی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (99-98)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181214

ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

181210

ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول
(اصلاحیه98/9/4)

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق


181211

عکاسی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر