فرش
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (99-98)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181010

فرش(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

طراحی فرش

 

بافت و مرمت فرش

 

 طراحی فرش

بافت و مرمت فرش

جدول تطبیق

181023

فرش- گرایش طراحی فرش(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181024

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر