علوم سياسي
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم اجتماعي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 -----------

جدول تطبيق

123111

علوم سياسي(مخصوص ورودیهای 98 و بعد)

ليست ارائه دروس
(98/10/19)

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

علوم سياسي(مخصوص ورودیهای 97 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

بيشتر