روانشناسي
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبيق

121728

روانشناسي (مخصوص وروديهاي 93 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

121723

روانشناسي گرایش روانشناسي عمومي (مخصوص وروديهاي 86 تا 92)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

121710

روانشناسي گرایش روانشناسي عمومي(مخصوص وروديهاي 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

121717

مشاوره (مخصوص وروديهاي 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

121173

راهنمايي و مشاوره (مخصوص وروديهاي 95 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

بيشتر