علوم ورزشی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

-------------- 

جدول تطبيق

121515

علوم ورزشی (مخصوص وروديهاي 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم   

جدول تطبيق

121540

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش (مخصوص وروديهاي 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

121541

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص وروديهاي 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

121532

تربيت بدني و علوم ورزشي(خواهران) (مخصوص وروديهاي 85 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

121533

تربيت بدني و علوم ورزشي(برادران) (مخصوص وروديهاي 85 تا 93)

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

121530

تربيت بدني و علوم ورزشي(مخصوص وروديهاي 84 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

منابع نیمسال دوم   

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 -----------

جدول تطبيق

121521

تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

------

بيشتر