علم اطلاعات و دانش شناسی
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبيق

122420

علم اطلاعات ودانش شناسی (مخصوص وروديهاي 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

171215

علم اطلاعات ودانش شناسی (مخصوص وروديهاي 89 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

122420

علم اطلاعات ودانش شناسی (مخصوص وروديهاي 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبيق

بيشتر