آمار
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبيق

111710

آمار (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

111713

آمار و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

بيشتر