رياضي
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبيق

111132

رياضيات و كاربردها (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111120

رياضي( محض) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

111130

رياضي (كاربردي) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

-------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

--------- 

جدول تطبيق

111131

آموزش رياضي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

بيشتر