زمين شناسي
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبيق

111611

زمين شناسي (مخصوص ورودیهای 90 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

111610

زمين شناسي(محض) (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111640

زمين شناسي(كاربردي)(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

بيشتر