زیست شناسی
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبيق

111212

زیست شناسی سلولی و مولکولی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

111211

زيست شناسي گياهي(مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

زيست شناسي گياهي(فقط مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

111240

زيست شناسي(علوم گياهي)(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

111230

زيست شناسي (مخصوص ورودیهای 95و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

111210

زيست شناسي (عمومي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

-----

رشته های کارشناسی ناپیوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

-----------------

جدول تطبيق

111241

آموزش علوم تجربي

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

بيشتر