فيزيك
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته های کارشناسی

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبيق

111331

فيزيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

ماده چگال

 

هسته ای

 

هواشناسی

 

اتمی و مولکولی

 

ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک

 

ماده چگال

هسته ای 

هواشناسی


اتمی و مولکولی

ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک

جدول تطبيق

111320

فيزيك (هسته اي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

111337

فيزيك (اتمي و مولكولي) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

111338

فيزيك (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر