مهندسي صنايع
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

 ---------

جدول تطبیق

131412

مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

112215

مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 86 الی 91)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

112211

مهندسي صنايع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر