مهندسي برق
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

131917

مهندسي برق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

قدرت

 

کنترل

 

مخابرات

 

الکترونیک

 

قدرت 

کنترل

مخابرات

الکترونیک

جدول تطبیق

131910

مهندسي برق- قدرت (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

مهندسي برق- قدرت(مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131912

مهندسي برق- كنترل  (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

مهندسي برق- كنترل  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131913

مهندسي برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

مهندسي برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131914

مهندسي برق- الكترونيك (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

مهندسي برق- الكترونيك (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131911

مهندسي برق-مهندسي پزشكي(بيوالكترونيك)(مخصوص ورودیهای 90 الی 92)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر