مهندسي پليمر
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

----------

جدول تطبیق

131724

مهندسي پليمر(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

صنايع پليمر 

تكنولوژي علوم رنگ

صنايع پليمر 

تكنولوژي علوم رنگ

جدول تطبیق

131714

مهندسي پليمر– صنايع پليمر (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131716

مهندسي پليمر– تكنولوژي علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر