مهندسی نفت
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

-----------

------- 

جدول تطبیق

131725

مهندسي نفت (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

صنايع نفت

 

طراحي فرايندهاي صنايع نفت

 

 صنايع نفت

طراحي فرايندهاي صنايع نفت

جدول تطبیق

131712

مهندسي نفت- صنايع نفت(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131720

مهندسي نفت- طراحي فرايند هاي صنايع نفت

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر