مهندسی عمران
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

------- 

جدول تطبیق

131316

مهندسي عمران

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131323

مهندسي نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131312

مهندسي عمران- نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر