مهندسي متالورژي
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

 ---------

جدول تطبیق

131516

مهندسي متالورژي صنعتي (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

132111

مهندسي مواد و متالورژي (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر