مهندسی مکانیک
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

 -----------

جدول تطبیق

131517

مهندسي مكانيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

ليست ارائه دروس

حرارت و سیالات

 

ساخت و تولید

 

جامدات

 

خودرو

 

 حرارت و سیالات

ساخت و تولید


جامدات


خودرو 

جدول تطبیق

131510

مهندسي مكانيك گرايش حرارت وسيالات (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

131513

مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  
131515

مهندسي مكانيك گرايش جامدات(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

بيشتر