مهندسی خودرو- هوافضا
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

131512

مهندسي خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131514

مهندسي هوا فضا- هوا فضا

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر