مدیریت اجرایی و پروژه
1398/5/20 یکشنبه

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

 ----------

جدول تطبیق

131112

مهندسی مديريت اجرايي 

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131212

مهندسی مديريت پروژه

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر